Lyžařská sezóna byla ukončena.
Děkujeme vám všem za přízeň a těšíme se na viděnou v sezóně 2024/25. Váš Skipot

Provozní řád Ski areálu Potůčky SKIPOT

I. Všeobecné podmínky

 1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz vleků a využití sjezdových tratí ve vymezeném rozsahu (areál).
 2. Účastník, návštěvník provozu lyžařského vleku a sjezdových tratí je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele lyžařského vleku a sjezdovky (provozovatele areálu).
 3. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele areálu a jeho pověřeným osobám.
 4. Dodržování provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník Ski areálu Potůčky.

II. Provoz vleků

 1. Provoz vleků je závislý na sněhových a povětrnostních podmínkách.
 2. Pravidelný provoz vleků pro veřejnost je v zimních měsících denně v době od 9:00 do 16:00 hodin a následně večerní lyžování od 17:00 do 20:00 hodin. Provozovatel si vymiňuje nárok na změnu pracovní doby.
 3. Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje respektovat uvedené smluvní podmínky dané provozním řádem v celém areálu.
 4. Účastník přepravy je povinen zejména:
  1. Mít u sebe platnou jízdenku a na požádání ji oprávněné osobě provozovatele předložit.
  2. Prvním průchodem turniketem je jízdenka aktivována a vázána s osobou držitele, tím je nepřenosná. Porušení této podmínky, kdy jízdenka je použita neoprávněnou osobou, může být důvodem vyloučení jízdenky z provozu, formou blokace v elektronickém odbavovacím systému.
  3. Dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele.
 5. Jízdenkou se rozumí jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka časová opravňující návštěvníka k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu.
 6. Při nákupu sezonního skipasu uvede zákazník své jméno a příjemní. Nákupem sezonní skipasu zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu.
 7. Ski areál Potůčky jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem ochrany společnosti před neoprávněným zneužíváním jízdenek jinou osobou než je osoba držitele skipasu v souladu s ustanovením § 5 odst.1 písm. a)zákona číslo 101/2000 Sb.
 8. Náhradu jízdného nebo jeho části provozovatel návštěvníku poskytne pouze v případě:
  1. Přerušení dodávky elektrické energie trvající déle než dvě hodiny v celém areálu.
  2. V jiných případech se jízdné nenahrazuje.
 9. Oprávněná osoba provozovatele má právo návštěvníkovi areálu jízdenku odebrat bez náhrady její nominální ceny v případě, že je jízdenka návštěvníkem úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji, a dále v případě hrubého porušení provozního řádu užitím vleku nebo sjezdové tratě. Jízdenky jsou nepřenosné na jinou osobu! Při kontrole je zákazník povinen předložit pokladní doklad ke kontrolované jízdence. Pokud nebude doklad předložen, je oprávněn provozovatel vyřadit jízdenku z provozu.
 10. Přeprava dětí do 6 let věku, které nejsou schopné samostatné jízdy na vleku, je povolena pouze na dvoumístném vlečném zařízení v doprovodu dospělé osoby. Přepravované osoby musejí dbát pokynů obsluhy vleku.
 11. Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.
 12. Využití vleku může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.
 13. Záloha na skipas je vratná v pokladně Ski areálu Potůčky.

III. Provoz sjezdových tratí

 1. Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lyžařských vleků.
 2. Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu vleků. Z tohoto důvodu jsou sjezdové tratě 15 minut po skončení provozu uzavřeny, a proto na ně platí přísný zákaz vstupu, při kterém hrozí nebezpečí úrazu. K mimořádné úpravě sjezdových tratí může dojít s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky i za provozu. V takovém případě jsou sněhová vozidla označena výstražným světlem.
 3. I za provozu sjezdovky může dojít k zasněžování sjezdovky technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena plůtkem nebo sítí. Při provozu této techniky musí návštěvník sjezdové trati přizpůsobit rychlost jízdy tomuto provozu a neohrožovat při tom další návštěvníky.
 4. Na upravené sjezdové trati se návštěvníci (lyžaři, snowboardisté) pohybují na vlastní nebezpečí a provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy! Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Bezpečné chování na sjezdových tratích popisuje „10 pravidel FIS“ a doporučení ČSN O1 8027. 
 5. Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdové trati, vleků může být důvodem vyloučení návštěvníka z provozu:
  1. Každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti.
  2. Předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran.
  3. Je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí.
  4. Bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdové trati jakékoliv překážky, nebo sněhové tvary.
  5. Zákaz jízdy mimo sjezdové tratě v lese.
  6. Každý účastník provozu na sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům provozovatele nebo Horské službě, tel.: + 420 1210 nebo 112
  7. Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele nebo pracovníků horské služby. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na vleku a z využití sjezdové trati a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám takto způsobí.
  8. Na sjezdových tratích je přísně zakázáno sáňkovat či bobovat.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů v určité části sjezdové trati. Uvedená část sjezdové trati bude provozovatelem zřetelně označena.
 7. Při výuce lyžování odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.

Tento provozní řád areálu je platný od 15.11.2022.

Za dodržování provozního řádu děkujeme.

Ski areál Potůčky
Potůčky 181Ski areál Potůčky vám nabízíSpecifikace sjezdovky

Délka sjezdovky
550 m
Převýšení sjezdovky
100 m
Přepravnost vleku
1200 osob/hod.
Průměrné stoupání vleku
23 %

Dětská sjezdovka
Délka dětské sjezdovky
120 m
Převýšení dětské sjezdovky
15 m
Délka dětského vleku
120 m
Přepravnost dětského vleku
600 osob/hod.